Политика за поверителност и защита на личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

("Privacy Notice"),

в търговско дружество „АГРОМЕЙТ" ООД

Ние, търговско дружество „АГРОМЕЙТ" ООД в качеството си на Администратор на лични данни съзнаваме важността за защита на личните данни на клиентите и партньорите си, като се стремим да поддържаме добри политики и практики, осигуряващи в максимална степен защитата на личните Ви данни, обработвани при и/или по повод предоставяне на основни и/или допълнителни услуги при търговия на дребно с авточасти и принадлежности на автомобили, както и други услуги, предоставяни на място в нашите магазини.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679").

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт:

www.agromate.bg

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите, предоставяни в магазинната мрежа от дружеството „АГРОМЕЙТ" ООД, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа на нашия уебсайт, включително и чрез социалните мрежи.

1.Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

„АГРОМЕЙТ" ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК838100347, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Р.България.

„АГРОМЕЙТ" ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление: гр.Ямбол, ул."Безмерско шосе"№2 или на следните координати за връзка

имейл: office@agromate.bg

тел.:0887620933

2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:

2.1 В зависимост от конкретните цели и основания „АГРОМЕЙТ" ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им, а именно .

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на направени от Вас запитвания в уебсайта ни:

три имена, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас;

други данни, които ни предоставяте във връзка с ползваните вече услуги.

Б) Данни, предоставени от Вас и съхранявани от „АГРОМЕЙТ" ООД в процеса на предоставяне на услугите по покупко-продажба , които данни се събират, обработват и съхраняват съгласно действащите нормативни изисквания и вътрешни правила на дружеството:

имена на лицето; ЕГН ; номер на лична карта; телефон;

В) Други:

Дигитални данни- видеозаписи. Това са данните, събирани чрез системите за видеонаблюдение, използвани от „АГРОМЕЙТ" ООД във всички обществено-достъпни места, с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред, правата и интересите на собствените ни работници ислужители.

IP адрес при посещение на уебсайта ни/ платформата ни за заявки.

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Водещо основание за обработване и съхраняване на лични данни е изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на такъв договор. Същевременно, обработването на определени лични данни е необходимо за спазването на законови задължения на дружеството по Закона за ДДС , Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и за защитата на легитимните интереси на администратора или на трета страна, като:

А) Ние обработване и съхраняваме лични данни, които са минимално необходими и нормативно изискуеми за целите на предоставяне на стоки като:

Идентифициране на клиент: Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – на място в офиса ни чрез предоставяне на документ за самоличност, по телефон, на онлайн платформата ни чрез електронна форма за контакт, по електронна поща и др.;

Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за услуги в магазините ни по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби. Корекции на дължими суми по вече реализирани продажби при наличие на основание за това;

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „АГРОМЕЙТ" ООД обработва данните Ви за следните цели:

Предоставяне на информация на Министерство на вътрешните работи, НАП,ДАНС; Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни и др. във връзка с изпълнение на задълженията ни произтичащи от действащите нормативни актове в тази област;

Обработване на данните Ви в издадени на ваше име фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им.

Извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни държавни органи;

Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд, с цел защита на законните си интереси, включителносъбиране на вземания от клиенти по съдебен ред;

В) „АГРОМЕЙТ" ООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

за защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, на потребителите на услугите на администратора и членовете на обществото;

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: Във връзка с осъществяване на дейността си и изпълнение на договорните ни ангажименти с нашите клиенти, ние предоставяме данните Ви на следните групи лица „получатели„, а именно:

на субекта на данните- винаги, когато упражнят това свое право;

на потребителите/клиентите, за които се отнасят данните;

IT компании поддържащи информационни системи, фирмения ни уебсайт, софтуери и др.;

на публични органи (МВР, община, НАП, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, съдебни и др. контролни органи);

Други администратори на лични данни, на които „АГРОМЕЙТ" ООД предоставя личните Ви данни на законно основание и/или на база двустранно подписан договор.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън вашата страна на местоживеене, както и за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, ние да разкрием личните ви данни, когато такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано и необходимо за прилагането на нашите фирмени правила и условия, или за да защитим своите дейности, законни интереси и правата и законните интереси и на други потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана база данни на съответната трета страна- правоприемник.

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни. Сигурност:

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните Ви данни, обработвани с цел предоставяне и изпълнение на услуги по покупко-продажба , се съхраняват за срок до 5 (пет) години, считано от датата на окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните, спазвайки нормативно определените срокове, когато има такива;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, както но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват поне 5(пет) години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

Картина (Видеозапис) – до 60 дни от създаване на записа.

Съхраняването на личните данни за по-дълги срокове е възможно за защита на законните интереси на „АГРОМЕЙТ" ООД, както и до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на предоставяните услуги , както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор – документите се съхраняват до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

Като Администратор на лични данни- „АГРОМЕЙТ" ООД полага дължимата грижа и предприема съответните и изисквани от нормативната уредба административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала /обучение, информираност и др./, за да опази информацията, с която разполага, включително и опазване на личните данни на клиентите си от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и всякакви други незаконни форми на обработване. Ние разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на личните данни и които поддържаме в съответствие със съвременните технологични достижения.

Ние отговаряме за защитата на личните данни на клиента, станали ни известни по повод осъществяване на дейността ни като хотелиер и при предоставяне на предлаганите от нас туристически услуги, конкретизирани в предмета на Общите условия и на тази Политика, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиента сам е направил тази информация достъпна за трети лица.

5. Видеонаблюдение

Общите площи пред всеки наш обект както и вътрешните помещения на всички наши работни помещения са обект на денонощно видеонаблюдение, което се осъществява чрез разположени на съответните места стационарни охранителни камери.

Видеонаблюдението се осъществява с цел защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, неговите служители и/или контрагенти, както и за обезпечаване безопасността, неприкосновеността на членовете на обществото.

Записите се съхраняват на видео-сървъри за срок от 60 дни, освен при регистрирано нарушение на правата на администратора,негов служител/работник или клиент, в който случай срокът на пазене на записите може да бъде продължен според конкретните нужди.

Имате право да поискате преглед на записите, ако твърдите нарушение на права, които се отнасят до Вас или до лице, по отношение на което упражнявате надзор, като искането Ви ще бъде разгледано в съответните срокове.

Дружеството може да откаже да разгледа искания, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия или застрашават поверителността на други потребители.

6. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни от „АГРОМЕЙТ" ООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

право на достъп до отнасящите се за него данни- клиентът има право по всяко време да поиска от нас потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

право да коригира и актуализира своите лични данни, когато те са неточни или непълни с оглед целите на обработката им;

право на изтриване (правото „да бъдеш забравен"), когато данните му се обработват незаконосъобразно или с отпаднало основание (изпълнена е първоначалната цел, за която са били събрани и обработвани, изтекъл срок на съхранение (вкл. и давностен), оттеглено съгласие за обработване, възразили сте за тяхната обработка, и др.), няма друго основание за обработването им или националното или европейското законодателство изискват това;

право на ограничаване на обработването– при наличие на правен спор между „АГРОМЕЙТ" ООД и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

право на преносимост на данните- субектът на данните има право да поиска от нас да прехвърлим личните му данни в машинно четим формат на друг изрично посочен от него администратор без възпрепятстване;

задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването- клиентът има право да изиска от нас да уведомим третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за „АГРОМЕЙТ" ООД.

право на уведомяване за нарушение на сигурността на лични данни- в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на данните да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако: сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността, както и ако сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви и ако уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

право на възражение срещу обработването на личните ви данни– по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които се ползват с предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителят има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт с потребителя, той изрично се уведомява за съществуването на правото на възражение описано по-горе, което му се предоставя чрез уведомление по ясен начин и отделно от всяка друга информация.

право на защита по съдебен и административен ред– право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни; право на обезщетение за претърпени вреди.

„АГРОМЕЙТ" ООД разглежда и се произнася по искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове и във всички случаи до 1 /един/ месец от получаването на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 /два/ месеца, предвид сложността и броя на заявленията. „АГРОМЕЙТ" ООД информира потребителя за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на заявлението, като посочва и причините за забавянето.

Данни за надзорния орган:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ /КЗЛД/,

гр.София 1592, бул."Проф.Цветан Лазаров" №2,

тел.: 02/91-53-518, факс: 02/91-53-525,

e-mail: kzld@cpdp.bg

www.cpdp.bg

7. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „АГРОМЕЙТ" ООД и какви са последиците от това?

За да изпълним направената от вас заявка и за да Ви предоставим заявените от Вас услуги ние се нуждаем от определени данни, които са нормативно определени от действащото в Република България законодателство.

Непредоставянето на изискваните лични данни препятства възможността „АГРОМЕЙТ" ООД да приеме заявката Ви и съответно да ви предостави заявените услуги.

8. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„АГРОМЕЙТ" ООД има право, когато обстоятелствата налагат това, едностранно да актуализира, изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще. Всяко допълване или промяна на тази Политика ще бъде публикувано в уебсайта на Дружеството: http://www.agromate.bg/

и/или ще се предоставя при поискване на клиента.