„АГРОМЕЙТ” ООД е създадена през 1993 г. като научно консултантска  фирма с основен предмет на дейност производство и търговия със селскостопански продукция, семена и препарати.

Началото на дейността на дружеството се поставя от двама доказани професионалисти в областта на земеделието – ст. н. с. д. с. н. Ташо Костадинов Ташев и ст. н. с. д. с. н. Евелина Иванова Тюфекчиева. Дългогодишният им научен, управленски и производствен опит през годините се въплъщава в компания издигнала професионализма и коректността в свой основен принцип.

Земеделското производство като настояща основна дейност в бизнеса на фирмата води началото си от 1995 г. със старта на поземлената реформа в страната.  

Към настоящия момент дружеството обработва над 12 000 дка в повече от 10 землища в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа в област Ямбол. Отглеждат се традиционните за района зърнено житни и маслодайни култури при прилагане на най-съвременни технологии. Наши ценни партньори в това са повече от 1500 арендодатели поверили стопанисването на земите си на компанията, получаващи конкурентни аренди и наеми. 

За да отговори на непрекъснато повишаващите се екологични и технологични изисквания, към земеделските производители в страната като член на ЕС, фирмата ежегодно инвестира значителни средства в нови технологии и машини. В употреба са най-съвременни трактори и комбайни оборудвани с пълен набор от прикачен инвентар за прилагане на интензивни и едновременно с това щадящи почвата и околната среда технологии при стриктно спазването на агротехническите срокове. Изградената модерна силозно складова база със сушилня на природен газ с цялата прилежаща инфраструктура позволява качествено съхранение на произведената продукция. Голяма част от тези инвестиции са осъществени с помощта на програма САПАРД и ПРСР където фирмата се е доказала като амбициозен и коректен инвеститор.

Сериозно внимание се отделя на квалификацията на заетите в дейността на дружеството служители и работници. Допълнителни инвестиции насочени към осигуряване на по-добри условия на труд са предвидени за текущата година. 

Освен постоянно заетите в дейността фирмата осигурява и значителна сезонна заетост по време на кампаниите. 

С цел осигуряване на устойчиво развитие на бизнеса фирмата инвестира значителни средства в закупуването на земеделска земя като ежегодно увеличава дела и, както и предлага сключването на дългосрочни наемни договори на собствениците на земеделски земи. 

Диверсификацията на производствения профил на дружеството е една от насоките с приоритет за постигане на значително конкурентно предимство в сектора.

През 2012 г. фирмата успешно реализира и въведе в експлоатация цех за почистване и калибриране, обеззаразяване и пакетиране на семена както и линия за производство и пакетиране на белен слънчоглед по най-високи Европейски стандарти. Изработени са процедури за добри производствени и хигиенни практики и система НАССР по която предстои сертифициране. Фирмата е регистрирана в БАБХ. Предстои въвеждане на система за управление и контрол на качеството ISO 9001.